OVK i Stockholm – nu börjar högsäsongen

I styrelserna hos Stockholms bostadsrättsföreningar har aktiviteten efter sommarlugnet börjat. Det som inte hanns med innan sommaren och lades på vänt till hösten dammas av för att göras under hösten. En med sex års återkommande frekvens är OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll. Det innebär att fastighetens alla lägenheter och rum där människor befinner sig (t ex tvättstugan) genomgår en besiktning av ventilationen. Tillförsel av frisk luft och utflöde av rummens luft kontrolleras. Detta för att säkerställa att dålig, syrefattig luft påverkar de boendes hälsa. En bra hälsofrämjande åtgärd alltså. För att göra detta kräver lagen certifierade kontrollanter, exempel på företag med certifierade konsulter finns på OVK-besiktning Stockholm.

OVK görs under den kalla delen av året

Många av fastigheterna i Stockholm är gamla, i vissa områden är de byggda strax efter sekelskiftet 1900. I moderna byggnader byggs ofta en mekanisk ventilation in, men så var det inte tidigare. Här sköts ventilationen ”automagiskt” genom självdrag, dvs varm luft som stiger i lodräta luftkanaler vilket skapar ett utsug från lägenheternas rum. Och friskluft läcker in genom gamla, mindre täta fönster eller genom monterade väggventiler.

Förberedelse inför OVK-besiktningen

BRF:ens styrelse eller fastighetsskötare behöver planera för att OVK-besiktningen ska genomföras på smidigast möjliga sätt. Eftersom besiktningsmännen behöver komma in i de boendes lägenheter krävs någon form av dörröppning. Det kan ske, exempelvis genom att den boende befinner sig hemma under den planerade besiktningstiden eller att styrelsen har rätt att komma in med hjälp av huvudnyckel.

Protokollet – resultatet av OVK

När OVK-kontrollanten har gjort mätningar skriver hen en rapport med ett protokoll över fastighetens alla lägenheter. Protokollet visar vilka lägenheter som kontrollerats och resultatet för varje rum (i den mån det finns anmärkningar). Lägenheter med anmärkningar behöver åtgärdas av VVS-konsult eller annan kunnig. OVK-rapporten levereras till kommunens stadsbyggnadskontor eller liknande för att arkiveras. Kommunen är tillsynsmyndighet och gör emellanåt utskick till fastighetsägare som inte gjort OVK inom lagbeskriven tidsram.

BRF:ens styrelse eller fastighetsskötare behöver planera för att OVK-besiktningen ska genomföras på smidigast möjliga sätt. Eftersom besiktningsmännen behöver komma in i de boendes lägenheter krävs någon form av dörröppning. Det kan ske, exempelvis genom att den boende befinner sig hemma under den planerade besiktningstiden eller att styrelsen har rätt att komma in med hjälp av huvudnyckel.

Bättre hälsa hos stockholmarna

Tack vare de här rutinerna får vi stockholmare bättre miljö i hemmet, men även i andra miljöer där vi vistas. OVK:n är inte begränsad till bara boende utan gäller även skolor, vårdcentraler, kontor, etc. Det känns bra i dessa virustider att leva med väl reglerade samhällsfunktioner som förebygger ohälsa genom frisk luft.